لیست اعضای کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی به صورت زیر می باشد :

 

ردیف نام نام خانوادگی مقام
1. علی جبار رشیدی رئیس کنفرانس
2. رضا فاطمی مفرد دبیر کنفرانس
3. حسین خالقی رئیس کمیته علمی
4. محمد رضا وهمیان مدیر اجرایی
5.    قزل ایاق رئیس کمیته بین الملل
6. بهرام کریمی رئیس کمیته دانشجویی
7. علیرضا عرفانیان رئیس کمیته انتشارات
8. مهیار محب نیای جهرمی رئیس کمیته IEEE