1399-06-31
1399-08-01
مسابقه
چالش پیاده سازی بلادرنگ الگوریتم های تشخیص اشیاء در تصاویر SAR
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-08-28
1399-08-28 08:00
1399-08-29 18:00