آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-07-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-08-15
تاریخ شروع کنفرانس
1399-08-28 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1399-08-29 18:00