برنامه کارگاه های آموزشی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
زمان دو شنبه -  26 / 8 / 1399
8:30 - 10:00  اتاق1 عنوان:

ملاحظات عملی در طراحی و ساخت رادارهای مراقبت هواپایه ( جلسه 1 )

مدرس دوره :

ذبیح اله حقی آبی

اتاق2 عنوان: بررسی اثرات انواع روش های ساخت بر نتایج ماکروویوی موج برهای آنتن های راداری ( جلسه 1 ) مدرس دوره : احمدرضا مطفف 
اتاق4 عنوان: برنامه نویسی موازی بر بستر پردازنده های CPU و GPU ( جلسه 1 ) مدرس دوره :  علی کرمی
10:30 - 10:00 استراحت
12:00 - 10:30 اتاق1 عنوان:

ملاحظات عملی در طراحی و ساخت رادارهای مراقبت هواپایه ( جلسه 2 )

مدرس دوره :

ذبیح اله حقی آبی 

اتاق2 عنوان:  بررسی اثرات انواع روش های ساخت بر نتایج ماکروویوی موج برهای آنتن های راداری ( جلسه 2 ) مدرس دوره : احمدرضا مطفف 
اتاق4 عنوان:  برنامه نویسی موازی بر بستر پردازنده های CPU و GPU  ( جلسه 2 ) مدرس دوره :  علی کرمی
13:00 - 12:00 نماز، نهار و استراحت
14:30 - 13:00 اتاق1  عنوان:

شبیه سازی و مدلسازی اثرات بر روی شناوروعملکرد سمانه پدافند هوایی مستقر روی شناور 

مدرس دوره :

 حسین الیاسی محمدی
اتاق3 عنوان: معرفی سامانه های راداری فرودگاهی ASR ،PAR و SMR  مدرس دوره :  مسعود بذرافکن
اتاق4  عنوان: جستجو گر علیه اهداف ارتفاع پست  مدرس دوره :  حسن گلابی

15:00 - 14:30

استراحت

15:00 - 16:30

اتاق1  عنوان: فرستنده های رادار لامپی  مدرس دوره :  هادی بیهقی
اتاق2  عنوان: ارایه الگوریتم های پردازشی رادار و ارایه نتایج تست مبتنی بر سیگنال FM و DVBT با داده های واقعی مدرس دوره : محمد حسین قامت
اتاق3 عنوان: اصول شبیه سازهای صحنه نبرد مدرس دوره : حمید حاجیان
اتاق4  عنوان:  درگیری مشارکتی مدرس دوره : جواد غلامی
                                                                                                                      
زمان سه شنبه -  27 / 8 / 1399
8:30 - 10:00  اتاق1 عنوان: سیستم رادارهای آرایه فازی ( جلسه 1 )

مدرس دوره :

مرتضی کازرونی
اتاق2 عنوان: کاربرد سیستم های SDR برای سامانه های راداری (UHF,VHF,S,C  freq band) ( جلسه 1 ) مدرس دوره : محمد باقری فرد
اتاق3 عنوان: بررسی اصول , مفاهیم و محصولات هواشناسی رادار های هواشماسی زمین مدرس دوره : زهرا خلیلی آزاد
اتاق4 عنوان: ارتقا و بهبود پارامترهای راداری به وسیله ابزار مهندسی قابلیت اطمینان  مدرس دوره :

جمال فهندژ سعدی

طیبه خدابنده 

10:30 - 10:00 استراحت
12:00 - 10:30 اتاق1 عنوان:

سیستم رادارهای آرایه فازی ( جلسه 2 )

مدرس دوره :

مرتضی کازرونی
اتاق2 عنوان: کاربرد سیستم های SDR برای سامانه های راداری (UHF,VHF,S,C  freq band) ( جلسه 2 ) مدرس دوره : محمد باقری فرد
اتاق3 عنوان: بررسی اصول , مفاهیم و محصولات هواشناسی رادار های هواشماسی زمین

مدرس دوره :

زهرا خلیلی آزاد
اتاق4 عنوان: ارایه کاربردهای تجاری رادار تصویربردار با استفاده از تصاویر ماهواره ای مدرس دوره : زهرا شاهروان
13:00 - 12:00 نماز، نهار و استراحت
14:30 - 13:00 اتاق1  عنوان:

مبانی و محصولات رادار هواشناسی

مدرس دوره :

چینی فروش

مصطفی جوری

اتاق2  عنوان: رادار آرایه فازی مایمو: مفاهیم، کاربردها و چالش ها مدرس دوره : حسین خالقی
اتاق3 عنوان: بررسی ساختار و نحوه عملکرد لامپ های ریزموج مدرس دوره : عماد حمیدی
اتاق4  عنوان: نرم افزار بازی جنگ رادار و جنگ الکترونیک ( جلسه 1 ) مدرس دوره : مهدیخانی

15:00 - 14:30

استراحت

15:00 - 16:30

اتاق1  عنوان: شبیه سازی رادار با استفاده از نرم افزار MATLAB مدرس دوره :

محمد خوش باطن

رضا فاطمی مفرد

اتاق2  عنوان: بازشناسی اهداف راداری در محیط جنگ الکترونیک (تشخیص ابر چف در مود ردیابی) مدرس دوره : نادعلی زارعی
اتاق3 عنوان: تحلیل اثرات میکروداپلر در تصویربرداری راداری مدرس دوره : علی جبار رشیدی
اتاق4  عنوان: نرم افزار بازی جنگ رادار و جنگ الکترونیک ( جلسه 2 ) مدرس دوره : مهدیخانی
                                                                                                                                                                                                                                                                             

 جهت دانلود فایل برنامه کارگاه های آموزشی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، اینجا کلیک کنید.