فهرست حمایت کنندگان


1. صنایع الکترونیک شیراز

2.  وزارت راه و شهر سازی


3. رستافن ارتباط
4. سازمان فضایی ایران


5. سازمان بنادر و کشتیرانی