لیست اعضای هیئت علمی هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران به شرح زیر می باشد :


شماره نــام نام خانوادگــــی عنوان
1. علی جبار  رشیدی  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2. رضا  فاطمی مفرد  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3. علیرضا عرفانیان  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
4. حسین خالقی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5. محمود کمره ای عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
6. کریم محمد پوراقدم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
7. محمد سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 
8. احمد چلداوی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 
9. محمد رضا هراتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
10. محمد جواد  رضوی  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
11. یاسر نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
12. کمال محامد پور عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
13.  محمد حسین مدنی  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
14. محسن  فلاح  عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
15. شاپور خورشیدی   عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16. کوروش داداش تبار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
17. رمضانعلی صادق زاده عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
18. حسین بهرامگیری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
19. مرتضی شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
20.  ابولقاسم زیدآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
21. محسن مداح علی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
22. محسن  میوه چی  عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
23.  عباس شیخی  عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
24.   سید محمد علوی  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسن (ع) 
25.   علی اکبر تدین  عضو هیئت علمی دانشگاه یزد    
26.  امیر زعیم باشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
27. داریوش عباسی مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
28. مجید  اخوت  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین     
29.  شهریار شیروانی مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر رجایی 
30. محمود محصل فقهی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
31.  عبدالرحیم صالح دزفولی رستافن ارتباط
32. مجید رضا زاده صاپا
33. محمد رضا علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
34.  محمد رضا منیری دانشگاه آزاد اسلامی
35. بیژن ذاکری نوشیروانی بابل
36. محمد حسین شمس عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
37. مرتضی کازرونی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
38. حمید حیدر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
39. سید حسین محسنی ارمکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
40. عماد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
41. حجت کاشانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
42. سامان عرفا عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
43. رضا کیوان شکوه عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین
44.  مصطفی درختیان   عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز