دانشگاه صنعتی مالک اشتر، برگزار کننده هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. این کنفرانس با شعار رادار در خدمت امنیت و توسعه با هدف هم اندیشی هر چه بیشتر متخصصان و صاحب نظران و ارائه آخرین دستاورد های این حوزه، آبان ماه 1399 در تهران برگزار خواهد شد. بررسی آخرین تکنولوژی های راداری، چالش های پیش رو در طراحی و ساخت و بررسی تخصصی حوزه های مختلف رادار از اهم مباحث هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران می باشد. این کنفرانس در ادامه کنفرانس های سال های گذشته بوده که آخرین دوره آن در دانشگاه اصفهان در آبان ماه سال 1398 برگزار شده است. از تمامی اندیشمندان، فرهیختگان، صاحب نظران، متخصصان و علاقه مندان این حوزه دعوت می شود تا با شرکت در این کنفرانس پویایی و غنای آن را هر چه بیشتر نمایند.