لیست اعضای کمیته دائمی به شرح زیر می باشد :

 

شماره نام و نام خانوادگی نسبیت 
 دکتر محمد مهدی نائبی  دانشگاه صتعتی شریف ( دبیر کمیته دائمی )
2  سرهنگ اردشیر امیدوند چالی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
محمد حسن باستانی  عضو حقیقی 
حسن بلوردی 

صنایع الکترونیک ایران (صاایران )

سرگرد شهرام پرویزی  ارتش جمهوری اسلامی ایران 
دکتر محمود سام کن  دانشگاه شهید ستاری 
دکتر محمد سلیمانی  دانشگاه علم وصنعت 
دکتر عباس شیخی  دانشگاه شیراز 
امیر سرتیپ احمد صادق نژاد  عضو حقیقی 
10  دکتر بیژن عباسی ارند  دانشگاه تربیت مدرس 
11  دکتر محمد علوی  دانشگاه امام حسین (ع) 
12  دکتر فرهاد علیان پور  شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
13  دکتر رضا فاطمی مفرد  دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
14  دکتر محمود فردوسی زاده  دانشگاه شاهد 
15  دکتر ایاز قربانی  دانشگاه امیر کبیر 
16  دکتر محمد رضا منبری  دانشگاه آزاد اسلامی 
17  کمال محامدپور  دانشگاه خواجه نصیر 
18  دکتر کریم محمد پور اقدم دانشگاه تهران 
19  دکتر محسن مداح علی  دانشگاه صنعتی اصفهان 
20  اسفندیار مهرشاهی  دانشگاه شهید بهشتی 
21  محسن میوه چی   دانشگاه اصفهان