تحلیل ساختار، فناوری ها و عملکرد برتابندگی کوانتومی
کد مقاله : 1183-RADAR2020 (R3)
نویسندگان:
علی جبار رشیدی *1، سجاد پورسجادی2، آیلار خوشه مهری3، قاطمه دهقان نیری4
1مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2دانشگاه مالک اشتر
3گروه ادوات و حسکرها- پژوهشکده الکترونیک و الکترواپتیک- مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران
4دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
در این مقاله مروری تحلیلی بر ساختار و عملکرد نسل جدیدی از رادارها مبتنی بر فناوری کوانتومی صورت می پذیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد که رادارهای کوانتومی بیشتر از تکنیک برتابندگی کوانتومی بهره می برند به طوری که در آن دو فوتون در هم تنیده تولید شده، یکی از آن ها به عنوان شاهد در رادار نگهداشته شده و دیگری به سمت هدف تابانده می شود. به طوری که هنگام بازتابش سیگنال فوتون به سمت گیرنده، هدف بخاطر همبستگی زیادسیگنال های شاهد و بازگشتی آشکار خواهد شد. در اینجا برتابندگی کوانتومی به عنوان اصلی ترین فناوری در پیاده سازی رادار کوانتومی مورد توجه قرار گرفته و ساختار یک رادار مبتنی بر آن تبیین می گردد. به این ترتیب ابتدا بخش های فرستنده و گیرنده و همچنین اساس عملکرد این رادار تشریح می گردد. در ادامه نیز تحلیل عملکرد این رادار ارائه خواهد شد. در نهایت عملکرد رادار با دو گیرنده تقویت کننده پارامتریک اپتیکی (Optical parametric amplifier (OPA)) و فاز ترکیبی (Phase-Conjugate (PC)) تشریح و تحلیل می گردند. خاطرنشان می شود که ضمن برتری نسبی گیرنده PC به گیرنده OPA، این گیرنده ها حداقل به اندازه 3 دسبیل عملکرد بهتری نسبت به رادارهای کلاسیک ارائه می کنند.
کلیدواژه ها:
رادار، رادار کوانتومی، درهم تنیدگی، برتابندگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است