عنصر آنتن آرایه بازتابی با قابلیت فیلتر کردن قطبش موج ورودی در باند فرکانسی X
کد مقاله : 1182-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
علی شکری *، علی الهی
هوافضا
چکیده مقاله:
در این مقاله یک عنصر برای آنتن‌های آرایه بازتابی در باند فرکانسی X ارائه شده است. ساختار عنصر از نوع چند‌رزونانسی می‌باشد و طوری تنظیم شده که قابلیت بازتاب قطبش خطی عمودی را با نسبت قطبش متعامد بهتر از -60dB دارد. همچنین در این عنصر با استفاده از یک جفت شیار مناسب در صفحه‌ی زمین، میدان‌های قطبش افقی بدون تلف، عبور ‌خواهند کرد. پهنای باند زیاد و عملکرد متفاوت این عنصر برای دو قطبش خطی (عمود بر هم) متفاوت، از مزایای آن محسوب می‌شود. مقادیر ابعادی عنصر معرفی شده طوری انتخاب شده‌اند که هنگام طراحی از خطای ساخت جلوگیری شود.
کلیدواژه ها:
آرایه بازتابی، خطای گسسته‌سازی، خطای فاز، نسبت قطبش متعامد، ساختار چند رزونانسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است