ردیابی غیرفعال هدف به کمک مجموعه فیلترهای کالمن خنثی با نقاط سیگمای کاهش یافته
کد مقاله : 1176-RADAR2020
نویسندگان:
محمد حاجیان پور *1، بهروز صفری نژادیان2
1مهندسی برق،دانشکده کنترل،دانشگاه صنعتی شیراز
2مهندسی برق،دانشکده کنترل،دانشگاه صنعتی شیراز،هیئت علمی
چکیده مقاله:
در این مقاله یک روش جدید برای ردیابی غیرفعال اهداف به کمک زاویه سمت هدف ارائه شده است. این روش مبتنی بر هسته فیلتر کالمن خنثی است که با تغییراتی در نقاط سیگما تعداد آن‌ها به n+2 نقطه کاهش یافته است. از آن‌جایی که در ردیابی هدف با زاویه سمت، فاصله تا هدف در مختصات کارتزین در دسترس نیست بنابراین اطلاعات کمتری برای پردازش در هر لحظه در اختیار بوده که ممکن است در شرایط خاص موجب ناپایداری در عملکرد فیلتر ردیابی گردد. بدین منظور در این مقاله تخمین اولیه فاصله تا هدف به چند بخش تقسیم شده و در هر کدام از این بخش‌ها از یک فیلتر کالمن خنثی با نقاط کاهش یافته به کار گرفته می‌شود؛ در واقع از یک مجموعه چندتایی فیلتر کامن خنثی با نقاط کاهش یافته برای ردیابی استفاده می‌گردد. در نهایت عملکرد روش ارائه شده بر روی یک سناریوی ردیابی مورد آزمایش واقع می‌شود و نتایج آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
ردیابی اهداف، ردیابی با زاویه سمت هدف، فیلتر کالمن خنثی، نقاط سیگمای کاهش یافته
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است