ارائه روشی جدید برای محاسبه فاصله خطا با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه بدون نیاز به فشرده‌سازی سیگنال
کد مقاله : 1145-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
حمید اصغری *1، علی جبار رشیدی2، رضا فاطمی مفرد3
1کارمند سازمان نظامی. سازمان هوا فضا
2دانشگاه مالک اشتر
3دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
برای برآورد مسیرهای پایانی سلاح‌های هدایت‌شونده، از سیستم اندازه‌گیری فاصله ( MDMS) استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم در این سیستم-ها، تولید حجم زیادی از داده‌ها است. اگر زیرسیستم دریافت‌کننده چند کانال داشته باشد، پهنای باند انتقال به سمت ایستگاه زمینی و ذخیره اطلاعات، مشکل بزرگی خواهد بود. در این مقاله روش جدیدی برای محاسبه MD با استفاده از تبدیل STFT، در سناریوهای تست شلیک سیستم سلاح معرفی شده است. به‌منظور برطرف‌کردن مسئله حجم بسیار بالای داده ذخیره شده در فرکانس‌های نمونه‌برداری بالا و همچنین محاسبات سنگین و پیچیده روش‌های موجود، روشی ارائه شده است که با استفاده از آن توانستیم با نرخ نمونه‌برداری نسبتاً کم و حجم محاسبات بسیار پایین نسبت به سایر روش‌ها، به‌دقت کافی دست یابیم. نتایج حاصل از تحلیل عددی و شبیه‌سازی‌ها با درنظرگرفتن خطاهای محتمل، موید دستیابی به‌دقت موردنظر می‌باشد. این روش به‌صورت عملی در تحلیل داده‌های تله‌متری سامانه مبنا به کار گرفته شده است که نتایج آن نیز بسیار قابل‌قبول بوده است.
کلیدواژه ها:
Miss Distance، تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)، فرکانس داپلر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است