طراحی آنتن انعکاسی دو-پلاریزه با استفاده از روش حلقه‌های پله‌ای
کد مقاله : 1111-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
محمدمهدی تمدن دار *
شیراز خیابان معالی آباد
چکیده مقاله:
برای سامانه‌های راداری هواشناسی، آنتنی با دو قطبش افقی و عمودی مورد نیاز است. تعبیه هر دو قطبش باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند به‌طور هم‌زمان مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از ساختار مبدل مُد متعامد (OMT) تغذیه شیپوری قابلیت دریافت و ارسال دو قطبش افقی و عمودی را خواهد داشت. داشتن بهره بالا، گلبرگ‌های کناری پائین و تحمل سطح توان بالا از دیگر مشخصه‌های آنتن رادار هواشناسی می‌باشند. برای این منظور آنتن انعکاسی طراحی شده است که تغذیه شیپوری آن دارای هر دو قطبش خطی افقی و عمودی تؤامان می‌باشد. با توجه به اینکه سطح توان در این نوع رادارها بالا می‌باشد، لذا مسیرهای انتقال توان و نقطه اتصال آن به تغذیه شیپوری از موجبر استاندارد با قابلیت تزریق هوای خشک در نظر گرفته شده است. گرچه از جهاتی چالش‌های طراحی در این روش بیشتر از نوع کانکتوری آن است، اما راهی مناسب برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده می‌باشد. استفاده از حلقه‌های پله‌ای در بدنه تغذیه شیپوری و نیز چُک در دهانه آن ایده‌ی به‌کار رفته در این طرح می‌باشد که بواسطه‌ی آن هر دو مسیر مربوط به قطبش‌های افقی و عمودی بهینه شده‌اند. در نهایت با قرار دادن تغذیه شیپوری در محل مناسب از آنتن سهموی و روشن کردن صفحه آن با تیپرینگ مناسب دامنه، مشخصات مطلوب برای استفاده در آنتن سامانه هواشناسی حاصل گردید.
کلیدواژه ها:
آنتن دوپلاریزه، آنتن انعکاسی، بهره بالا، حلقه‌های پله‌ای
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است