کاهش اغتشاشات ناشی از ضربه بر رادار
کد مقاله : 1108-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
رضا فاطمی مفرد1، حسن پوراصغر عزیزی *2
1عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
2دانشگاه مالک اشتر
چکیده مقاله:
ایجاد اغتشاش در آنتن بر اثر ضربه توپ در سامانه هایی خودکشش مانند Pantsir و Tor-M1 که توپ ضد هوایی و آنتن رادار بر روی یک شاسی سوار شده‎اند امری اجتناب‎ناپذیر است. میزان اندازه‎ی این اغتشاش به پارامترهای فیزیکی سامانه مانند وزن سامانه، وزن توپ، وزن مهمات استفاده شده، نوع تعدیلگر پس‎زنی و... ربط دارد. این اغتشاش در هنگام ردگیری رادار باعث افزایش خطای اندازه‎گیری در پارامترهای هدف متخاصم می‎شود و در صورتی که اندازه‎ی آن خیلی بزرگ باشد حتی می تواند باعث از دست رفتن هدف نیز بشود. در این مقاله روش «فیلتر کالمن با مدل شتاب نوسانی» برای کاهش اثرات ناشی از این اغتشاشات پیشنهاد شده است که در آن، تابع همبستگی شتاب هدف بصورت یه تابع سینوسی مدل می‎شود. کارایی این روش با فیلتر کالمن با مدل شتاب ثابت مقایسه می‎شود و بر طبق نتایج شبیه‎سازی روش پیشنهادی توانسته است به میزان بسیار خوبی نسبت به یک فیلتر ردیابی ساده، خطای ناشی از این اغتشاش را کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
اغتشاش ناشی از ضربه، اغتشاش نوسانی آنتن، فیلتر کالمن با مدل نوسانی، پایدارساز رادار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است