استخراج آشکارساز و طراحی سیگنال در رادار MIMO هم مکان
کد مقاله : 1084-RADAR2020 (R3)
نویسندگان:
مرضیه آذرنگ *1، مصطفی درختیان2، عباس شیخی ( دانشگاه شیراز )2
1خیابان زند-دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز
2دانشگاه شیراز- دانشکده فنی مهندسی
چکیده مقاله:
در این مقاله به استخراج آشکارساز رائو و طراحی سیگنال در رادار MIMO هم مکان پرداخته شده است. آشکارساز پیشنهادی پیچیدگی محاسباتی کمی دارد و همچنین نیاز به هیچ داده ثانویه ای ندارد و در حالت مجانبی Cfar‌ است. شبیه سازی ها نشان می دهد آشکارساز پیشنهادی نسبت به رقبا عملکرد بسیار بهتری دارد به ویژه در محیطهای ناهمگن که تعداد داده ثانویه کمی در اختیار داریم. پس از استخراج آشکارساز در حضور کلاتر وابسته به سیگنال، طراحی سیگنال بر اساس ماکزیمم کردن سیگنال به نویز خروجی آشکارساز پیشنهادی انجام می شود. با توجه به اینکه تابع هدف در مساله بهینه سازی مورد نظر یک تابع غیر محدب می باشد، یک الگوریتم ابتکاری با پیچیدگی کم جهت حل این مساله پیشنهاد شده است. شبیه سازی ها نشان می دهد الگوریتم طراحی سیگنال پیشنهادی کارآیی قابل قبولی دارد و با انتخاب مناسب محموعه نقاط برگزیده می توان به بازدهی مناسبی رسید.
کلیدواژه ها:
آشکارساز رائو، رادار چند ورودی-چند خروجی هم مکان، طراحی سیگنال.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است