طراحی یک کوپلر 10 دسی بل بسیار پهن باند با استفاده از خطوط دندانه دار غیریکنواخت
کد مقاله : 1083-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
پویا مهرجوسرشت *1، ذاکر حسین فیروزه2، رضا صفیان3
1دانشکده ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
2عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
3دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده مقاله:
این مقاله یک کوپلر 10 دسی بل را معرفی می کند که با روشی ساده طراحی شده است. در این روش، از معادلات ساده ای برای محاسبه تابع توزیع ضریب انعکاس و ایجاد طرح واره کوپلر استفاده می گردد. از آنجایی که فرکانس کاری بین 2 تا 19 گیگاهرتز است، این کوپلر برای سیستم های بسیار پهن باند مناسب می باشد. در حالی که خطوط غیریکنواخت سبب می شوند که کوپلردر باند فرکانسی گسترده ای پاسخ مناسبی داشته باشد، خطوط دندانه دار سرعت فاز را جبران می کنند و دایرکتیویته را افزایش می دهند. به منظور بهبود عملکرد کوپلر، شکاف هایی، که به صورت سلف های سری هستند، روی پورت های کوپلر در نظر گرفته می شوند. این شکاف ها ناپیوستگی های موجود در ساختار کوپلر را جبران می کنند و به طور مشخصی صافی پاسخ کوپلینگ را بهبود می بخشند. این کوپلر روی زیر لایه RT6010 با دی الکتریک نسبی 10.2 و ضخامت 0.635 میلی متر پیاده سازی می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تلفات بازگشتی بهتر از 11 دسی بل و تلفات عبوری کمتر از 2.5 دسی بل است اگرچه در بخش گسترده ای از باند فرکانسی 2 تا 19 گیگاهرتز بهتر از 1 دسی بل می باشد. همچنین، مقدار کوپلینگ -10.4 دسی بل با صافی 1.73 دسی بل و دایرکتیویته بالای 7 دسی بل است.
کلیدواژه ها:
کوپلر، غیریکنواخت، دندانه دار، بسیار پهن باند، شکاف
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است