حذف اثر زمین در اندازه‌گیری RCS با استفاده از فنس تیپر شده
کد مقاله : 1082-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
حسین محمدزاده *، محمدحسین صدرارحامی، محمدحسین شمس
دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، شاهین‌شهر، ایران
چکیده مقاله:
اختفا و مخفی شدن ادوات و تجهیزات نظامی از دید دشمن یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در طراحی این تجهیزات است. عموماً این اختفا درمقابل امواج با فرکانس‌های مایکروویو صورت گرفته و کمیتی که کمینه می‌شود سطح مقطع راداری (RCS) است. به منظور اندازه‌گیری کمیت مذکور لازم است هدف موردنظر را در یک محیط بدون بازتاب تحت تابش امواج الکترومغناطیس قرار داده و سپس نسبت به اندازه‌گیری امواج بازتاب شده از آن و درنتیجه تعیین RCS اقدام کرد. در اغلب موارد RCS یک جسم در عدم حضور زمین مورد نظر است. لیکن جسم مذکور به واسطه‌ی قرارگیری بر روی یک نگهدارنده (که پیلون نامیده می‌شود) در معرض اثر زمین بوده و در اندازه‌گیری علاوه‌بر جسم واقعی، تصویر آن نیز مشاهده می‌شود. به منظور حذف اثر زمین چندین راه وجود دارد، در این مقاله با استفاده از 7عدد فنس با تیپرینگ مقاومتی و طراحی یک چیدمان مطلوب برای آن‌ها، این اثر حذف شده است. در اینجا کل ساختار به صورت دوبُعدی درنظر گرفته شده و لذا از یک کد ممان دوبُعدی برای تحلیل ساختار مذکور استفاده شده است.
کلیدواژه ها:
اندازه‌گیری سطح مقطع راداری، سنتز توزیع امپدانس، حذف اثر زمین، فنس‌های امپدانسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است