آنتن موج نشتی برپایه موجبر مجتمع در زیرلایه با پویش پرتو پیوسته برای سامانه مراقبتی
کد مقاله : 1062-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
پدرام سهرابی *1، پژمان رضایی2، سینا کیانی3
1دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات،دانشجو،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
2دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات،دانشیار،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
3دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مخابرات،دستیار تحقیقاتی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
چکیده مقاله:
آنتن موج نشتی برپایه موجبر مجتمع در زیرلایه با پویش پرتو پیوسته برای سامانه مراقبتی

چکیده - در این مقاله، یک رویکرد برای تحقق آنتن موج نشتی مبتنی بر موجبر مجتمع در زیرلایه با پشتیبانی از پویش پرتو پیوسته از چپ به راست پیشنهاد شده است. برای دست یابی به پویش پرتو پیوسته با استفاده از شکاف های طولی، عرضی و دندان شانه ای در سلول واحد، باند توقف باز، سرکوب و تابش جانبی بدست آمده است. همچنین با استفاده از هارمونیک فضایی 1-n= تابش پشتی نیز ایجاد شده است. آنتن ارائه شده از57- تا 38+ درجه را با عبور از جانب، در باند فرکانسی 5/12 تا 8/19 گیگاهرتز پویش نموده است. حداکثر بهره آنتن در فرکانس 16 گیگاهرتز، 7/14 دسی بل ایجاد شده است. همچنین سطح گلبرگ کناری پرتو تشعشعی آنتن زیر 12- دسی بل کنترل شده است.

کلید واژه- آنتن موج نشتی، تابش عرضی، باند توقف باز، پویش فرکانسی
کلیدواژه ها:
کلید واژه- آنتن موج نشتی، تابش عرضی، باند توقف باز، پویش فرکانسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است