طراحی سیگنال OFDM راداری با معیار بهینگی تابع ابهام باند وسیع
کد مقاله : 1052-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
زهره اسدسنگابی *
شیراز-بلوار مدرس-کوی آزادگان
چکیده مقاله:
در این مقاله الگوریتمی جهت طراحی شکل موج مدولاسیون تقسیم متعامد((OFDM با هدف بهبود تابع ابهام باند وسیع راداری (WAF) ارائه شده است که تابع ابهام باند وسیع شامل اثرات پاسخ هدف در سیگنال دریافتی می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که استفاده از سیگنالینگ مدولاسیون تقسیم متعامد به بهبود رزولوشن در برد نیز منجر خواهد شد. ایده‌ی کلی عملکرد ما در این مقاله به این صورت است که یک تابع ابهام باند وسیع ایده‌آل را در نظر می‌گیریم و پس از آن سعی می‌کنیم ضرایب زیرحامل‌های سیگنال OFDM را به گونه‌ای انتخاب کنیم که اختلاف تابع ابهام باند وسیع آن با تابع ابهام ایده آل مینیمم گردد، به عبارتی شباهت تابع ابهام باند وسیع سیگنال با تابع ابهام مطلوب ماکزیمم گردد. در صورت انتخاب مناسب تابع ابهام مطلوب، سیگنالOFDM طراحی شده، تابع خودهمبستگی بهتری را نتیجه می‌دهد که این موضوع منجر به بهبود حدتفکیک در برد سیستم راداری می‌شود.
کلیدواژه ها:
تابع ابهام باند وسیع، سیگنال OFDM
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است