شناسایی فرستنده‌های رادار بر اساس ویژگی‌های اثر‌انگشت رادار
کد مقاله : 1048-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
حسین مومنی *، محمود فرهنگ، عباس شیخی
دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
مسئله‌ی شناسایی فرستنده‌های رادار بر اساس ویژگی‌های اثر‌انگشت رادار در دهه‌ اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در این مسئله با بهره برداری از مدولاسیون غیر‌عمدی (UIM ) موجود در سیگنال‌، فرستنده‌های مختلف تشخیص داده می‌شود. روش‌های پیشین به طور کلی متاثر از مدولاسیون عمدی هستند و نمی توانند به تنهایی و به میزان کافی ویژگی‌های مدولاسیون غیر‌عمدی را توصیف کنند. در این مقاله‌، روش استخراج ویژگی ارائه شده، می تواند به طور طبیعی مدولاسیون عمدی را سرکوب و در عین حال مدولاسیون غیر‌عمدی را توصیف کند. در این روش، پالس‌های متداخل ناشی از رادار‌های موجود در محیط جنگ الکترونیک، با استفاده از ترکیب ویژگی‌های استخراج شده از عدم تقارن طیفی و لبه بالارونده پوش پالس طبقه‌بندی شده است. روش پیشنهادی از این حقیقت که تقارن طیفی یک خاصیت ذاتی سیگنال‌های دارای فشرده سازی پالس است استفاده می-کند. این تقارن هنگام ظهور مدولاسیون غیر‌عمدی خراب شده و با ارزیابی عدم تقارن طیف، ویژگی توزیع نامتقارن دامنه فرکانس به عنوان اثرانگشت استفاده می‌شود. به منظور بررسی عملکرد این روش‌، سناریو‌های مختلفی در نظر گرفته شده و نتایج شبیه‌سازی‌ها شناسایی در نسبت سیگنال به نویز کمتر نسبت به روش ‌های پیشین را برای انواع متداول سیگنال‌های راداری نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها:
اثر انگشت رادار، مدولاسیون غیر عمدی، شناسایی رادار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است