ردیابی تصویری اهداف هوایی با استفاده از نگاشت تصویر
کد مقاله : 1047-RADAR2020 (R2)
نویسندگان:
هومن مریدویسی1، سعید سعیدی *2
1صنایع دفاع, سازمان پدافند هوایی, دفتر طراحی شهید قدوسی
2جاده تلو، حکیمیه، صنایع مکانیک
چکیده مقاله:
در این مقاله یک الگوریتم کارا و بار محاسباتی کم جهت ردیابی تصویری اجسام پرنده ناشناخته در حوزه مکان معرفی می گردد. در یک نگاه کلی تر الگوریتم پیشنهادی، روشی ابتکاری و تلفیقی از ماژول استخراج نگاشت عمودی و افقی قاب مورد نظر جهت تقطیع تصویر هدف از زمینه می باشد، که به عنوان روشی سازگار و متناسب با کاربرد مورد نظر ارائه شده است. روش مذکور در واقع یک روش آشکارسازی هدف در حوزه مکان با توجه به اطلاعات حوزه مکان- زمان می‌باشد.. پس از ورود هدف به میدان دید دوربین و مشخص شدن محل آن در قاب اولیه، نوع هدف(روشن یا تیره) به صورت خودکار مشخص شده و پس از استخراج نگاشتها و محاسبه آستانه وفقی و انجام تقطیع، هدف آشکار می‌شود. سپس موقعیت و اندازه هدف محاسبه و پنجره جستجو برای قاب بعدی، تنظیم می‌گردد. فرایند ردیابی تا حضور هدف در محدوده دید و موفقیت در انجام تقطیع، ادامه خواهد یافت. الگوریتم پیشنهادی توسط PC به صورت بلادرنگ، پیاده شده و عملکرد آن ارزیابی شده است. بخاطر بار محاسباتی کم الگوریتم، امکان پیاده سازی بلادرنگ آن در سخت افزارهای پردازشی با قدرت کم نیز وجود دارد. در نهایت می‌توان اولا به انعطاف پذیری الگوریتم در شرایط مختلف تصویری از جمله نویز، تغییرات سطح روشنایی، اندازه و شکل هدف ثانیا افزایش سرعت پردازش اشاره نمود. نتایج بر روی سناریو‌های واقعی و ساختگی بررسی و موفقیت آمیز بوده و نتیجه پیاده سازی الگوریتم برای 100 تصویر با شرایط مختلف حاکی از آشکارسازی 95% بوده است.
کلیدواژه ها:
ردیابی، تصاویر مرئی، آستانه وفقی، موقعیت واندازه هدف
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است