کالیبراسیون آرایه فازی غیرفعال با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی
کد مقاله : 1041-RADAR2020
نویسندگان:
علیرضا رمضانپور *1، هادی زیانی2، روزبه رجبی2
1دانشجو کارشناسی ارشد / گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
2گروه مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله یک روش جدید برای کالیبراسیون آرایه ارائه شده است که از معیار فاصله اقلیدسی بین فاکتور آرایه در حالت‌های ایده‌‌آل و واقعی استفاده می‌کند. در این روش پس از هر بار تغییر در شرایط القای عناصر، اندازه‌گیری امواج آرایه در میدان دور توسط یک آنتن کمکی انجام می‌گیرد. این اندازه‌گیری‌ها داده‌های مورد نیاز کالیبراسیون است و در حالی انجام می‌شود که همه عناصر آرایه فعال هستند. تعداد این اندازه‌گیری ها و شرایط القای عناصر وابسته به ماتریس القای عناصر است. در این مقاله دو روش شکل‌دهی ماتریس هادامارد پیشرفته و هارتلی برای بدست ‌آوردن ماتریس القا معرفی شده است. با استفاده از این ماتریس‌ها تعداد اندازه‌گیری‌ها برابر با تعداد عناصر آرایه است. پس از بدست آمدن داده‌های کالیبراسیون، کم کردن معیار فاصله اقلیدسی فاکتور آرایه به عنوان تابع هزینه با تعریف یک تابع کمکی و قانون بروزرسانی ضربی، منجر به بدست آمدن مقادیر انحراف اولیه فاز و دامنه عناصر می‌شود. با جبران‌سازی این مقادیر در واحد شکل‌دهی پرتو، کالیبراسیون کامل می‌شود. شبیه‌سازی عددی این روش در برنامه متلب، نشان دهنده کارایی مطلوب آن و برتری نسبت به سایر روش‌ها با تعداد اندازه‌گیری برابر است.
کلیدواژه ها:
آرایه‌فازی، بروزرسانی ضربی، فاصله اقلیدسی، کالیبراسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است