آرایه آنتن مایکرواستریپی با سطح گلبرگ فرعی کاهش یافته در باند Ku برای کاربرد SAR
کد مقاله : 1039-RADAR2020 (R2)
نویسندگان:
رضا کاظمی *1، محسن فلاح ( دانشگاه مالک اشتر )1، بیژن عباسی آرند2، سید حسین محسنی ارمکی ( دانشگاه مالک اشتر )1
1دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
در این مقاله، یک رویکرد جدید برای دستیابی به پهنای باند بیشتر و سطح گلبرگ فرعی پایین تر در آرایه آنتن مایکرواستریپی چندلایه ارائه شده است که در آن از پین های پله ای برای اتصال بین شبکه تغذیه و المان های تشعشعی استفاده شده است. در ادامه، طراحی و شبیه سازی یک آرایه آنتن خطی با 16 المان پچ مایکرواستریپی مستطیلی در باند Ku با استفاده از ساختار دی الکتریکی چند لایه، برای کاربردهای راداری (به خصوص رادار تصویربرداری SAR) و ماهواره ای پهن باند ارائه شده است. در این طراحی فشرده، از توزیع دامنه تیلور در شبکه تغذیه مایکرواستریپی برای کاهش سطح گلبرگ فرعی استفاده شده است. در نتیجه، مقادیر شبیه سازی شده پهنای باند امپدانسی آرایه آنتن، به بیش از 23% افزایش و سطح گلبرگ فرعی آرایه آنتن به کمتر از dB 24- کاهش یافته است. همچنین بیشینه گین شبیه سازی شده آرایه آنتن، در حدود dBi 18/5 است.
کلیدواژه ها:
آرایه آنتن مایکرواستریپی- سطح گلبرگ فرعی- شبکه تغذیه غیریکنواخت- توزیع دامنه تیلور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است