افزایش پهنای باند آنتن مایکرواستریپی چندلایه برای استفاده در رادار دهانه مصنوعی
کد مقاله : 1038-RADAR2020 (R2)
نویسندگان:
رضا کاظمی *1، محسن فلاح ( دانشگاه مالک اشتر )1، بیژن عباسی آرند2، حسین محسنی ارمکی1
1دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
در این مقاله، طراحی و شبیه سازی یک آنتن پچ مایکرواستریپی مستطیلی با پهنای باند وسیع در باند Ku با استفاده از ساختار چند لایه، برای کاربرد های رادار دهانه مصنوعی و ارتباطات ماهواره ای پهن باند ارائه شده است. در این طراحی، چهار زیر لایه با ثابت های دی الکتریکی متفاوت، المان های پچ تشعشع کننده و پچ پارازیتیکی، فاصله هوایی بین المان های پچ و یک پین رسانای الکتریکی برای تحریک المان پچ تشعشع کننده مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه تاثیرات اضافه شدن پچ پارازیتیکی، استفاده از پین پله ای و مقادیر مختلف فاصله هوایی بر روی پهنای باند آنتن تشریح شده است . با این تکنیک ها، پهنای باند امپدانسی -10 dB شبیه سازی شده آنتن پیشنهادی، به بیش از 24% افزایش یافته است. همچنین تغییرات حداکثر گین شبیه سازی شده آنتن در کل پهنای باند آن، کمتر از 1 dB است. در ادامه، روال طراحی و نتایج شبیه سازی آنتن مذکور ارائه خواهد شد.
کلیدواژه ها:
آنتن مایکرواستریپ- پهنای باند امپدانسی- المان تشعشع کننده- المان پارازیتیکی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است