بررسی شکل موج های مختلف در آشکارسازی اهداف زیرسطحی
کد مقاله : 1036-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
زهرا شاد *
9156965643
چکیده مقاله:
انتخاب سیگنال مناسب در شرایط محیطی مختلف و با وجود تضعیف مسیر ها مثل تلفات جذب و تلفات پخش و تلفات مربوط به انعکاس از سطح و بستر آب موضوع بسیار مهمی است. آب های کم عمق از جمله محیط هایی هستند که پدیده ی چند مسیره بودن در آن ها بسیارشدید است و سیگنال ارسالی پس از جدا شدن از فرستنده به سطح و بستر آب برخورد کرده و علاوه بر مسیر مستقیم از طریق تعداد زیادی مسیر غیر مستقیم به گیرنده می رسد و هر مسیر تأخیر و تضعیف جداگانه ای داشته که در شکل گیری پاسخ ضربه ی کانال نقش مهمی دارد. در این مقاله دو معیارPSLR وISLR برای سیگنال های سوناری متداول LFM ، HFM و همچنین برای سیگنال جدید GSFM بررسی شده است و طبق نتایج بدست آمده ، سیگنال LFM از نظر ISLR و سیگنال GSFM از نظر PSLR عملکرد بهتری دارد و همچنین هردو سیگنال LFM و HFM در شرایط مختلف رفتار مشابهی دارند.
کلیدواژه ها:
تضعیف، تلفات ارسال ، ISLR ، PSLR
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است