طراحی یک رادار موبایل پنج کاناله برای کشف و ردگیری موشک‌های بالستیک خوشه‌ای
کد مقاله : 1035-RADAR2020 (R3)
نویسندگان:
محمد خوش باطن *1، رضا فاطمی مفرد2
1دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2معاون آموزش و پژوهش مجتمع برق دانشگاه مالک اشتر
چکیده مقاله:
رادارهای موجود برای مقابله با موشک‌های بالستیک در فاز نهایی، در صورت عدم استفاده از زمان‌بندی وفقی فقط امکان ردگیری یک یا دو هدف بالستیک را دارند. در این مقاله نشان داده شده که می‌توان با دسته‌بندی برد درگیری و تغییر زمان‌بندی رادار مطابق با آن، از منابع رادار استفاده بهینه‌تری انجام داده و تعداد کانال‌های ردگیری موشک بالستیک را بر حسب برد هدف و بدون تغییر نرخ ردگیری، از 5 کانال به 8 کانال افزایش داد. رادار به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که بتوان در دو مرحله و در بردهای 7 تا 60کیلومتری با حداکثر چهار رهگیر با هر هدف بالستیک درگیر شد که احتمال موفقیت را به 99/84 درصد خواهد رساند. رادار در مود جستجو با استفاده از کانال‌های خالی می‌تواند به اسکن پنجره 45×20 درجه یا اسکن اضافی حول موشک برای تشخیص جدا شدن کلاهک از بدنه بپردازد. ابعاد رادار نیز به گونه‌ای است که قابلیت حمل و نقل را به آن می‌دهد.
کلیدواژه ها:
زمان‌بندی وفقی، رادار، رهگیر، کشف و ردگیری موشک بالستیک
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است