رادار موج پیوسته برای اندازه‌گیری برد و فرکانس داپلر با قابلیت پیاده‌سازی در آزمایشگاه مایکروویو برای اهداف آموزشی
کد مقاله : 1031-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
فرزانه قاسمی *1، سیداسماعیل حسینی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ ایران-فارس-شیراز-دانشگاه شیراز
2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز/ دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- بخش الکترونیک و مخابرات
چکیده مقاله:
با توجه به کاربردهای گسترده‌ی رادارهای موج پیوسته، آشنایی دانشجویان رشته‌ی مهندسی برق با این دسته از سیستم‌های راداری و انجام آزمایش اندازه‌گیری برد و اندازه‎گیری سرعتِ هدف با استفاده از سیستم رادار موج پیوسته اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، یک نمونه سیستم رادار موج پیوسته در باند فرکانسی X برای اندازه‌گیری فاصله تا هدفِ ثابت، بررسی و پیاده‌سازی شده است و دو نمونه سیستم رادار موج پیوسته جهت سنجش سرعتِ هدف متحرک، طراحی و پیاده‌سازی شده است. چیدمان‌های ارائه شده برای سیستم‌های راداری موج پیوسته می‌توانند در یک آزمایشگاه ساده‌ی مایکروویو با استفاده از ادوات موجبری مایکروویو در باند فرکانسی X با استفاده از ادوات مبتنی بر موجبر WR-90 (که استاندارد معمول آزمایشگاه‌های آموزشی مایکروویو است) پیاده‌سازی شوند. ادوات مایکروویو موجبری مورد نیاز برای پیاده‌سازی هر یک از چیدمان‌های سیستم راداری ارائه شده، در جداول به همراه توضیح کاربرد و مشخصات آن‌ها ذکر شده است. روابط سیگنال‌ها و موج‌های الکترومغناطیس و نتیجه پیاده‌سازی سیستم‌ها در آزمایشگاه مایکروویو نشان داده شده است.
کلیدواژه ها:
رادار موج پیوسته (CW)، رادار FMCW، سرعت‌سنجی، فاصله‌سنجی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است