بررسی قدرت تفکیک پذیری برای اهداف نزدیک به هم با استفاده از سیگنال FM
کد مقاله : 1022-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
روح الله قوامی راد *، رمضانعلی صادق زاده، محمد علی سبط
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
چکیده مقاله:
در این مقاله قدرت تفکیک پذیری در فاصله برای اهداف نزدیک به هم، با استفاده از سیگنال FM بررسی می‌‌شود. برای این کار، الگوریتم آشکارسازی جهت محاسبه مکان اهداف ارائه می‌‌شود که با استفاده از آن فاصله اهداف از یکدیگر محاسبه می گردد. هدف بهبود قدرت تفکیک پذیری در فاصله برای اهداف نزدیک به هم است. قدرت تفکیک پذیری در فاصله، با پهنای باند سیگنال، رابطه‌‌ی عکس دارد، به گونه‌‌ای که با افزایش پهنای باند، قدرت تفکیک پذیری در فاصله بهبود یافته و اهداف نزدیک به هم، بهتر آشکارسازی میشوند؛ بنابراین برای بهبود قدرت تفکیک پذیری در فاصله، از تعداد کانال‌‌های FM بیشتر برای سیگنال ارسالی استفاده می‌‌شود تا اهداف نزدیک به هم دقیق‌‌تر تشخیص داده شوند. این کار با استفاده از دو روش معکوس تبدیل فوریه (IFFT) و الگوریتم طبقه بندی سیگنال چندگانه (MUSIC) انجام شده است و نتایج به دست آمده از شبیه‌‌سازی‌‌ها نشان می‌‌دهد الگوریتم MUSIC نسبت به روش IFFT ، قدرت تفکیک پذیری در فاصله را به طور قابل ملاحظه‌‌ای بهبود می‌‌دهد.
کلیدواژه ها:
آشکارسازی، الگوریتم MUSIC، سیگنال FM، قدرت تفکیک پذیری در فاصله
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است