طراحی شکل موج رادار آرایه فازی MIMO با استفاده از کدهای فضا زمان با هدف بهبود احتمال آشکارسازی هدف
کد مقاله : 1018-RADAR2020 (R1)
نویسندگان:
روح اله وحدانی *1، حسین خالقی بیزکی2، محسن فلاح جوشقانی2
1تهران
2مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
چکیده مقاله:
در این مقاله سیگنال ارسالی رادارهای چندآنتنی MIMO با ماتریس کواریانس مطلوب به نحوی طراحی می شوند که با استفاده از سیگنال پایه کاملا همبسته (مشابه رادار آرایه فازی) و با استفاده از کدهای فضا زمان با پیچیدگی بسیار پایین تر و ارزانتر پیاده سازی شوند. با استفاده از مدل پیشنهادی، سیگنال ارسالی به محتویات کد فضا زمان و همچنین سیگنال پایه ارسالی وابسته خواهد بود. با انتخاب سیگنال پایه کاملا همبسته و یکسان برای تمام آنتن های ارسالی، ماتریس کواریانس سیگنال ارسالی تنها به محتویات کد فضا زمان وابسته خواهد بود.بنابراین با طراحی کد فضا زمان، ماتریس کواریانس مطلوب محقق می‌گردد. حاصل این روش دستیابی به هر ماتریس کواریانس دلخواه در فرستده (و متعاقبا عملکرد مطلوب مثلا الگوی پرتو دلخواه و یا احتمال بالا در آشکارسازی هدف) با استفاده از ساختار بسیار ساده رادار آرایه فازی و همجنین کدهای فضا زمان می باشد، ضمن اینکه دیگر لزومی به استفاده از چندین نوع تولید کننده سیگنال با مشخصات متفاوت (تنوع شکل موج) نیست. فیلتر گیرنده نیز به طور وفقی با شرایط موجود به نحوی طراحی می شود که بهترین عملکرد احتمال آشکارسازی هدف محقق گردد.
کلیدواژه ها:
رادار آرایه فازی، رادار MIMO، طراحی شکل موج، کدهای فضا زمان، فیلتر گیرنده FIR
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است