قابل توجه تمامی عزیزان

فیلم های ارائه مقالات، کارگاه های آموزشی، سخنرانان کلیدی و رساله برتر دکتری در سایت هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران قرار گرفت.

 

جهت دانلود فیلم ها به آدرس های زیر مراجعه نمایید :

 

فیلم های هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
بخش عنوان لینک دانلود 

افتتاحیه

سخنرانی دبیر کنفرانس، جناب آقای دکتر فاطمی
سخنرانی رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، جناب آقای دکتر شفقت
سخنرانی امیر دکتر شهرام
سخنرانی دکتر مهدی نژاد نوری
سخنرانی جانشین وزیر دفاع، جناب آقای سردار دکتر تقی زاده

نشست تخصصی

نشست تخصصی 1 :  راه کارهای توسعه صنعت رادارهای غیر نظامی در کشور 
نشست تخصصی 2 : سمت و سوی آینده تحقیقات راداری کشور
مقالات مقالات پذیرفته شده
کارگاه ها کارگاه های آموزشی
سخنرانان کلیدی Prof. Alfonso Farina : Green Radar
Dr. Eli Brookner : Radar, Phased-Arrays, Metamaterials (Invisible Man), Stealth, Ultra-Wideband, Cognitive Adaptive Arrays, MIMO, 5G: Advances & Breakthroughs
Prof. Mohammad Mahdi Nayebi : HF Radars
Dr. Mohammad Alaeekerahroodi : Waveform Design on radar using optimization methods
Dr. Mohammad Hassan Bastani : Design is an Art !
Prof. Andon Dimitrov Lazarov : Bistatic SAR/ISAR imaging - signal Models and reconstruction algorithms
رساله ها   رساله های برتر دکتری