زمان چهار شنبه -  28 / 8 / 1399
8:00 - 9:30 افتتاحیه

9:30 - 10:50

ارائه مقالات 1
اتاق مجازی 1 اتاق مجازی 2  اتاق مجازی 3 اتاق مجازی 4 اتاق مجازی 5
10:50 - 11:00 استراحت

11:00 - 12:00

ارائه مقالات 2
اتاق مجازی 1 اتاق مجازی 2 اتاق مجازی 3  اتاق مجازی 4 اتاق مجازی 5
12:00 - 13:00 نماز، نهار و استراحت
13:00 - 14:00 ارائه رساله های دکتری برتر

14:00 - 16:00

سخنران کلیدی 1
نام سخنران : دکتر علایی موضوع :  طراحی شکل موج در رادار با استفاده از روش های بهینه سازی

16:00 - 17:00

نشست تخصصی 1
موضوع : راه کارهای توسعه صنعت رادارهای غیر نظامی در کشور 

17:00 - 18:30

سخنران کلیدی 2
نام سخنران : Dr. Brookner موضوع : حوزه های جدید رادار
           
زمان پنج شنبه - 29 / 8 / 1399

8:30 - 9:50

ارائه مقالات 3
اتاق مجازی 1 اتاق مجازی 2  اتاق مجازی 3 اتاق مجازی 4 اتاق مجازی 5
9:50 - 10:00 استراحت

10:00 - 11:20

ارائه مقالات 4
اتاق مجازی 1 اتاق مجازی 2  اتاق مجازی 3 اتاق مجازی 4 اتاق مجازی 5

11:30 - 12:00

سخنران کلیدی 3
نام سخنران : دکتر باستانی  موضوع : طراحی هنر است!
12:00 - 13:00  نماز، ناهار و استراحت

13:00 - 13:30

سخنران کلیدی 4
نام سخنران : Prof. Farina  موضوع : Green Radar

13:30 - 14:30

نشست تخصصی 2
موضوع : سمت و سوی آینده تحقیقات راداری کشور

14:30 - 15:30

سخنران کلیدی 5
نام سخنران : Prof. Lazarov  موضوع : Bistatic SAR/ISAR Imaging

15:30 - 16:30

سخنران کلیدی 6
نام سخنران : دکتر نایبی  موضوع : رادار های HF
16:30 - 18:00 اختتامیه

 

 جهت دانلود برنامه کنفرانس، اینجا کلیک کنید.