تاریخ ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری مقالات تمدید شد !!!
1399-05-31
تاریخ ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری مقالات تمدید شد !!! 

با توجه شیوع ویروس کرونا و  با درخواست مکرر دانشجویان نسبت به تمدید مهلت ارسال مقاله، تاریخ نهایی ارسال مقالات از تاریخ 31 مرداد تیر ماه به 31 شهریور ماه و زمان اعلام نتایج داوری از 31 شهریور به 30 مهر ماه تغییر یافته است.