1399-07-01
1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه اولیه داوری مقالات 1399-08-01
مسابقات
چالش پیاده سازی بلادرنگ الگوریتم های تشخیص اشیاء در تصاویر SAR
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-08-28
مسابقه رساله دکتری برتر
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-08-29
1399-08-28 08:00
1399-08-29 18:00