برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بررسی و تحلیل سیستم های راداری، آرایه فازی
1399-08-28 08:00-12:00
سیستم آموزش مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 20
3,000,000 ریال
دانشجویان مالک اشتر 2,000,000 ریال
اعضای IEEE 2,400,000 ریال
1 دکتر کازرونی
2 بررسی روش آشکار سازی، اهداف زیر سطحی
1399-08-28 13:00-17:00
سیستم آموزش مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 20
دانشجویان مالک اشتر 2,000,000 ریال
اعضای IEEE 2,400,000 ریال
سایر 3,000,000 ریال
2 دکتر کازرونی
3 سنجه های صحنه ی نبرد
1399-08-29 13:00-17:00
سیستم آموزش مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 20
دانشجویان مالک اشتر 2,000,000 ریال
اعضای IEEE 2,400,000 ریال
سایر 3,000,000 ریال
2 دکتر فائزی
4 فناوری های مایکروویو شفاف
1399-08-29 08:00-12:00
سیستم آموزش مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 20
دانشجویان مالک اشتر 2,000,000 ریال
اعضای IEEE 2,400,000 ریال
سایر 3,000,000 ریال
2 دکتر هراتی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.