موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1025-RADAR2020 فریب شبکه‌ی راداری به کمک گروهی از پهپادهای همکار محمد مهدی دهقان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است