تاریخ ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری مقالات تمدید شد !!!
2020-07-15
تاریخ ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری مقالات تمدید شد !!! 

با توجه شیوع ویروس کرونا و  با درخواست مکرر دانشجویان نسبت به تمدید مهلت ارسال مقاله، تاریخ نهایی ارسال مقالات از تاریخ 27 تیر ماه به 31 مرداد ماه و زمان اعلام نتایج داوری از 1 شهریور به 31 شهریور تغییر یافته است.