چاپ مقالات باکیفیت علمی مناسب کنفرانس ، با تعداد نا محدود !!!
1400-01-01
چاپ مقالات باکیفیت علمی مناسب کنفرانس ، با تعداد نا محدود !!!

 

همانطور که اطلاع دارید، در کفرانس سال گذشته رادار وسامانه های مراقبتی ایران ، ۹ مقاله برگزیده در مجله رادار امام حسین (علمی-پژوهشی) چاپ گردیدند، اما  امسال، دانشگاه صنعتی مالک اشتر مفتخر است با مذاکرات به عمل آمده و افزایش ظرفیت پذیرش، مقالات دارای کیفیت علمی مناسب کنفرانس بدون محدودیت تعداد در دو مجله رادار دانشگاه امام حسین و فصل نامه الکترونیک ایران(علمی - پژوهشی) چاپ خواهند شد.