1. تاریخ ارسال مقالات و اعلام نتایج داوری مقالات تمدید شد !!!
2. چاپ مقالات باکیفیت علمی مناسب کنفرانس ، با تعداد نا محدود !!!
مقالات با کیقیت مناسب کنفرانس، بدون محدویت تعداد، در دو مجله رادار دانشگاه امام حسین و فصل نامه الکترونیک ایران(علمی - پژوهشی) چاپ می شوند.
3. تخفیف های در نظر گرفته شده، مشخص شد!
تخفیف 50 و 20 درصدی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی مالک اشتر و اعضای فعال IEEE